English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Szadkowska, R. Jeziórska, M. Żubrowska, E. Spasówka, P. Rościszewski

Wpływ plastyfikatora z grupami silanolowymi na strukturę oraz właściwości
mieszaniny polilaktydu i termoplastycznej skrobi kukurydzianej

Polimery 2016, nr 10, 683


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.683

Streszczenie

Zbadano wpływ plastyfikatora organiczno-nieorganicznego na strukturę i wybrane właściwości mieszanin polilaktydu (PLA), maleinowanego polilaktydu (MPLA) i termoplastycznej skrobi kukurydzianej (TPS). Zastosowano dwa plastyfikatory zawierające grupy Si–OH: MEOS – produkt reakcji metylooktylodichlorosilanu z etylotrimetoksysilanem, oraz MOBS – produkt reakcji metylooktylodichlorosilanu z izobutylotrietoksysilanem. Proces wytwarzania termoplastycznej skrobi kukurydzianej, kompatybilizatora MPLA oraz mieszanin PLA/MPLA/TPS (60/10/30), różniących się zawartością plastyfikatora (1,5; 3; 5 % mas.) prowadzono w dwuślimakowej wytłaczarce współbieżnej. Do analizy struktury stosowano skaningową mikroskopię elektronową (SEM) i skaningową kalorymetrię różnicową (DSC). Właściwości termiczne oceniano na podstawie wyników analizy termograwimetrycznej (TGA). Zbadano statyczne i dynamiczne właściwości mechaniczne. Stwierdzono, że dodatek plastyfikatora znacznie zwiększa wydłużenie względne przy zerwaniu oraz udarność mieszanin PLA/MPLA/TPS, zwiększając tym samym ich odporność na kruche pękanie.


Słowa kluczowe: polimery biodegradowalne, mieszaniny, polilaktyd, skrobia termoplastyczna, plastyfikator
e-mail: regina.jeziorska-dn@ichp.pl
A. Szadkowska, R. Jeziórska, M. Żubrowska, E. Spasówka, P. Rościszewski (1.25 MB)
Wpływ plastyfikatora z grupami silanolowymi na strukturę oraz właściwości mieszaniny polilaktydu i termoplastycznej skrobi kukurydzianej