English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

N. M. Nurazzi, A. Khalina, M. Chandrasekar, H. A. Aisyah, S. A. Rafiqah, R. A. Ilyas, Z. M. Hanafee

Wpływ orientacji włókien palmy cukrowej i ich zawartości na właściwości mechaniczne i termiczne kompozytów na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (j. ang.)

Polimery 2020, nr 2, 115


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2020.2.5

Streszczenie

Przygotowano kompozyty na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej wzmocnionej różną ilością włókien palmy cukrowej [Arenga pinnata (Wurmb.) Merr] o rozmaite jorientacji: 0°, 45° i 90°. Z zastosowaniem norm, odpowiednio, ASTM D3039, ASTM D790, ASTM D250 i ASTM D3410 oznaczono wytrzymałość na rozciąganie i zginanie oraz odporność na uderzenie i ściskanie otrzymanych kompozytów. Właściwości termiczne scharakteryzowano metodą dynamicznej analizy mechanicznej (DMA); wyznaczono moduł zachowawczy (E’), moduł stratności (E”) i tangens kąta stratności (tan δ) kompozytów. Najlepsze właściwości mechaniczne kompozytów uzyskano w wypadku zastosowania włókien o orientacji 0° względem przyłożonej siły, a najgorsze w wypadku ułożenia włókien pod kątem 90°. W odniesieniu do kompozytów wzmocnionych włóknami o orientacji 90° udział włókien miał nieistotny wpływ na oznaczane właściwości, ponieważ wyniki były niespójne. Wartość teoretyczną modułu rozciągania wszystkich próbek kompozytów obliczono z wykorzystaniem reguły mieszania (ROM) i porównano z wartościami uzyskanymi doświadczalnie. Stwierdzono, że doskonałą wytrzymałość na rozciąganie i zginanie wykazywał kompozyt z 30 % mas. udziałem włókien, podczas gdy optymalne: wytrzymałość na ściskanie, udarność, moduł zachowawczy i właściwości tłumiące uzyskano w wypadku udziału 40 % mas. włókien.


Słowa kluczowe: włókno palmy cukrowej, nienasycona żywica poliestrowa, kompozyty, orientacja włókien, udział włókien, właściwości mechaniczne, właściwości termiczne
N. M. Nurazzi, A. Khalina, M. Chandrasekar, H. A. Aisyah, S. A. Rafiqah, R. A. Ilyas, Z. M. Hanafee (1.47 MB)
Wpływ orientacji włókien palmy cukrowej i ich zawartości na właściwości mechaniczne i termiczne kompozytów na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (j. ang.)