English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Kozioł, P. Mocek, P. Jankowski

Wpływ objętości próbki chemoutwardzalnej żywicy poliestrowej na przebieg jej utwardzania

Polimery 2016, nr 2, 133


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.133

Streszczenie

Zbadano wpływ objętości próbki żywicy poliestrowej na przebieg zmian temperatury oraz na czas utwardzania. Stwierdzono, że wraz ze zwiększającą się objętością próbki żywicy (do 120 cm3) skraca się czas sieciowania i rośnie temperatura maksymalna (szczytu egzotermicznego). Sztywność żywicy utwardzanej za pomocą aktywniejszego inicjatora maleje ze wzrostem objętości próbki, natomiast w przypadku zastosowania mniej aktywnego inicjatora — się zwiększa. Przeprowadzono modelowanie matematyczne termodynamicznego procesu utwardzania żywicy za pomocą modelu układu o parametrach rozłożonych, opisującego sieciowanie determinowane chemicznie z dyfuzją ciepła. Stwierdzono duży wpływ chłodzenia konwekcyjnego na przebieg procesu.
Słowa kluczowe: żywica poliestrowa, proces utwardzania, model termodynamiczny
e-mail: mateusz.koziol@polsl.pl
M. Kozioł, P. Mocek, P. Jankowski (876.3 KB)
Wpływ objętości próbki chemoutwardzalnej żywicy poliestrowej na przebieg jej utwardzania