English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Krajnc

Wpływ niektórych warunków polimeryzacji na morfologię monolitycznych kopolimerów styren/diwinylobenzen (j. ang.)

Polimery 2002, nr 3, 180


Streszczenie

Na podstawie odpowiednich prekursorów emulsji o dużej zawartości fazy wewnętrznej (HIPE) wytworzono emulsje, które następnie poddano polimeryzacji rodnikowej, aby otrzymać monolityczne kopolimery styren/diwinylobenzen (DyB). Metodami FTIR i skaningowej mikroskopii elektronowej zbadano morfologię i strukturę, a także określono (jakościowo) właściwości mechaniczne otrzymanych porowatych kopolimerów. Zwiększenie (z 10% do 40%) ilości sieciującego DVB powoduje zmniejszenie wymiarów porów. Decydujący wpływ wywiera wartość równowagi hydrofilowo-lipofilowej (HLB) zastosowanego środka powierzchniowo czynnego („Span 80” i/lub „Span 85”): zmniejszenie wartości HLB (z 4,3 do 3,5) również prowadzi do mniejszych porów. W wyniku polimeryzacji przebiegającej w szczelnie zamkniętych pojemnikach powstają materiały bardziej łamliwe (rozkruszające się w palcach) niż w polimeryzacji wykonanej w pojemnikach otwartych.


Słowa kluczowe: kopolimery monolityczne, emulsje o wysokim udziale fazy wewnętrznej, morfologia porowatych kopolimerów styren/diwinylobenzen, wpływ środka powierzchniowo czynnego
P. Krajnc (875.1 KB)
Wpływ niektórych warunków polimeryzacji na morfologię monolitycznych kopolimerów styren/diwinylobenzen (j. ang.)