English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Jeziórska, A. Szadkowska, B. Świerz-Motysia, J. Kozakiewicz

Wpływ nanonapełniacza polimerowego o budowie „rdzeń-otoczka” na strukturę

oraz właściwości mieszaniny polilaktydu i termoplastycznej skrobi kukurydzianej

Polimery 2012, nr 5, 354


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.354

Streszczenie

Zbadano wpływ kompatybilizatora oraz nanonapełniacza polimerowego o budowie „rdzeń-otoczka” (DASI) na właściwości mieszanin polilaktydu (PLA) i termoplastycznej skrobi kukurydzianej (TPS). W charakterze kompatybilizatora stosowano maleinowany polilaktyd (MPLA). Proces wytwarzania termoplastycznej skrobi kukurydzianej, kompatybilizatora, mieszanin PLA/TPS o zawartości 30 % mas. skrobi i nanokompozytów PLA/MPLA/TPS/DASI o zawartości 3, 6 lub 9 % mas. nanonapełniacza, prowadzono w dwuślimakowej wytłaczarce współbieżnej. Strukturę otrzymanych materiałów oceniano metodą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) i różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC). Zbadano właściwości mechaniczne przy statycznym bądź dynamicznym rozciąganiu i zginaniu, a także właściwości barierowe wobec tlenu. Największą udarnością i wydłużeniem względnym przy zerwaniu oraz najmniejszym modułem sprężystości przy rozciąganiu i zginaniu charakteryzowały się kompozyty z udziałem 9 % mas. nanonapełniacza, natomiast najlepsze właściwości barierowe wykazywały kompozyty z udziałem 6 % mas. napełniacza.


Słowa kluczowe: nanokompozyty, polilaktyd, termoplastyczna skrobia, nanonapełniacz o budowie „rdzeń-otoczka”


e-mail: regina.jeziorska@ichp.pl

R. Jeziórska, A. Szadkowska, B. Świerz-Motysia, J. Kozakiewicz (281.7 KB)
Wpływ nanonapełniacza polimerowego o budowie „rdzeń-otoczka” na strukturę oraz właściwości mieszaniny polilaktydu i termoplastycznej skrobi kukurydzianej