English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Prochoń, Y.-H. Tshela Ntumba

Wpływ modyfikowanych biopolimerów i poli(alkoholu winylowego)

na właściwości karboksylowanego kauczuku akrylonitrylo-butadienowego (j. ang.)

Polimery 2015, nr 7-8, 508


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.508

Streszczenie

Zbadano wpływ zmodyfikowanych biopolimerów, takich jak: enzymatyczny hydrolizat kolagenu, enzymatyczny hydrolizat keratyny oraz poli(alkohol winylowy) (PVAL, używany też skrót PVA) na właściwości wulkanizatów karboksylowanego kauczuku akrylonitrylo-butadienowego (XNBR). Biopolimery pozyskiwano z odpadów przemysłu skórzanego. Określono właściwości reometryczne, mechaniczne i gęstość usieciowania wulkanizatów oraz ich budowę chemiczną. Zbadano także procesy starzenia termooksydacyjnego oraz biorozkład. Wprowadzenie do mieszanki kauczukowej naturalnych biododatków oraz PVAL wpłynęło na poprawę gęstości usieciowania uzyskanych kompozytów XNBR, prawdopodobnie w wyniku tworzenia wspólnej sieci przestrzennej z matrycą elastomerową. Otrzymane wulkanizaty XNBR charakteryzowały się zwiększeniem twardości, odporności na starzenie termiczne oraz podatności na działanie mikroorganizmów występujących w glebie.
Słowa kluczowe: odpady, biopolimer, hydrolizat keratyny/kolagenu, elastomer, kompozyt
e-mail: miroslawa.prochon@p.lodz.pl
M. Prochoń, Y.-H. Tshela Ntumba (976.2 KB)
Wpływ modyfikowanych biopolimerów i poli(alkoholu winylowego) na właściwości karboksylowanego kauczuku akrylonitrylo-butadienowego (j. ang.)