English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Oleksy, K. Lecka-Szlachta, M. Heneczkowski, H. Galina

Wpływ modyfikowanych bentonitów na właściwości tiksotropowe materiałów

powłokowych oraz na odporność na działanie grzybów (j. ang.)

Polimery 2013, nr 7-8, 562


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.562

Streszczenie

Zbadano wpływ dodatku do kompozycji farby emulsyjnej lub lakieru akrylowego, bentonitów modyfikowanych IV-rz. solami amoniowymi (QAS), na właściwości hamujące rozwój grzybów. Oceniano grzyboodporność dwóch handlowych bentonitów: Specjal i SN, modyfikowanych wybranymi handlowymi QAS (tabele 1, 2), dodawanymi do farby lub lakieru w ilości 2 lub 4 % mas. Przygotowane kompozycje nanoszono na krążki gipsowe i poddawano działaniu, najczęściej występujących w środowisku człowieka grzybów pleśniowych Aspergillus niger oraz Penicillium chrysogenum. Badania mikrobiologiczne prowadzono według wytycznych polskiej normy z pewnymi modyfikacjami wynikającymi ze specyfiki badanych materiałów (tabela 3). Najlepsze właściwości grzybostatyczne wykazywały bentonity modyfikowane QAS Bardac LF oraz Bardac 22, co jest konsekwencją ich budowy chemicznej (tabele 4, 5, rys. 2, 3). Oznaczano także wpływ dodatku modyfikowanych bentonitów na właściwości tiksotropowe badanych kompozycji (tabela 6).


Słowa kluczowe: farba akrylowa, lakier akrylowy, bentonity, czwartorzędowe sole amoniowe, Aspergillus niger, Penicillium chrysogenum, aktywność grzybobójcza
e-mail: molek@prz.edu.pl
M. Oleksy, K. Lecka-Szlachta, M. Heneczkowski, H. Galina (730.6 KB)
Wpływ modyfikowanych bentonitów na właściwości tiksotropowe materiałów powłokowych oraz na odporność na działanie grzybów (j. ang.)