English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Y.-H. Cai, Y.-H. Zhang, L.-S. Zhao

Wpływ modyfikowanego węglanu wapnia na termiczne i mechaniczne

właściwości biodegradowalnego poli(kwasu L-mlekowego) (j. ang.)

Polimery 2015, nr 2, 95


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.095

Streszczenie

Z zastosowaniem azotanu wapnia, węglanu sodu, kwasu etylenodiaminotetraoctowego idodecylosiarczanu sodu syntezowano modyfikowany kalcyt (M-CaCO3), a następnie mieszając składniki wstanie stopionym wytwarzano kompozyty poli(kwas L-mlekowy)/M-CaCO3. Badano zależność właściwości termicznych i mechanicznych wytworzonych kompozytów (z matrycą polilaktydową) od zawartości M-CaCO3.Wykazano, że istotny wpływ na krystalizację PLLA wywiera temperatura oraz zawartość modyfikowanego kalcytu. W temperaturze 100 °C czas połowicznej krystalizacji (t1/2) kompozytu z udziałem 1 % M-CaCO3 znacznie się zmniejszył (342,7 s) w porównaniu do wartość t1/2 czystego PLLA (3999,4 s). Pomiar masowego wskaźnika szybkości płynięcia (MFR) dowodzi, że dodatek modyfikowanego kalcytu (powyżej 3 %) do matrycy polilaktydowej wpływa na zwiększenie wartości MFR. Wyniki wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenia przy zerwaniu kompozytów PLLA/M-CaCO3 wykazały, że zarówno zawartość węglanu wapnia, jak i jego modyfikacja wpływają na wytrzymałość mechaniczną wytworzonych kompozytów PLLA/M-CaCO3.


Słowa kluczowe: poli(kwas L-mlekowy), węglan wapnia, właściwości termiczne, właściwości mechaniczne


e-mail: caiyh651@aliyun.com

Y.-H. Cai, Y.-H. Zhang, L.-S. Zhao (128.5 KB)
Wpływ modyfikowanego węglanu wapnia na termiczne i mechaniczne właściwości biodegradowalnego poli(kwasu L-mlekowego) (j. ang.)