English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Jeziórska, A. Szadkowska, A. Abramowicz

Wpływ maleinowanego liniowego polietylenu małej gęstości na strukturę i właściwości

mieszaniny odpadów na osnowie terpolimeru akrylonitryl-butadien-styren

Polimery 2012, nr 10, 705


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.705

Streszczenie

Odpady terpolimeru akrylonitryl-butadien-styren (ABS) oraz mieszaninę odpadów (PPE), zawierającą 48,6 % poliamidu (PA), 27,2 % polipropylenu (PP), 10,6 % kopolimeru etylen-octan winylu (EVA) i 11,9 % napełniacza naturalnego, modyfikowano na drodze reaktywnego wytłaczania przy użyciu wytłaczarki dwuślimakowej współbieżnej. Rozdrobnione odpady mieszano w wybranych proporcjach (5—25 % mas.) z modyfikatorem — liniowym polietylenem małej gęstości, funkcjonalizowanym bezwodnikiem maleinowym (MPE-LLD). Otrzymane regranulaty poddano analizie termograwimetrycznej (TGA) i dynamicznej analizie termomechanicznej (DMTA). Dokonano oceny właściwości mechanicznych i przetwórczych. Strukturę oceniano metodą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Stwierdzono, że dodatek modyfikatora poprawia właściwości cieplne oraz zwiększa wydłużenie i udarność mieszaniny na osnowie ABS, co świadczy o kompatybilizującym wpływie MPE-LLD. Wyniki badań metodą DMTA potwierdzają kompatybilizujące działanie stosowanego modyfikatora (zanik przejść relaksacyjnych ßPP, gPP oraz gPA).


Słowa kluczowe: ABS, mieszaniny, recykling, modyfikator, reaktywne wytłaczanie


e-mail: regina.jeziorska@ichp.pl

R. Jeziórska, A. Szadkowska, A. Abramowicz (379.9 KB)
Wpływ maleinowanego liniowego polietylenu małej gęstości na strukturę i właściwości mieszaniny odpadów na osnowie terpolimeru akrylonitryl-butadien-styren