English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. W. Sikora

Wpływ elementów konstrukcyjnych ślimaka na charakterystykę procesu wytłaczania z rozdmuchiwaniem

Polimery 2002, nr 6, 435


Streszczenie

Przedstawiono wyniki doświadczalnych badań wpływu wybranych cech konstrukcyjnych elementów intensywnego ścinania i mieszania oraz częstotliwość obrotów ślimaka (ν) na charakterystykę procesu wytłaczania folii z rozdmuchiwaniem swobodnym pionowo w górę. W badaniach zastosowano pierścień intensywnego ścinania i mieszania, umiejscowiony na ślimaku w strefie dozowania, umożliwiający uzyskanie różnej wysokości (δ) badanej szczeliny pomiędzy powierzchnią zewnętrzną walcowej części czynnej pierścienia a powierzchnią wewnętrzną cylindra wytłaczarki. Określono przebieg zależności masowego natężenia przepływu tworzywa (Ġ) ciśnienia tworzywa przed głowicą (ρ), jednostkowego zużycia energii doprowadzanej do układu napędowego wytłaczarki (EjN) oraz składowej sprawności energetycznej wytłaczarki (ĸ) (pochodzącej od jej układu napędowego) od ν w warunkach różnej wartości δ. Stwierdzono, że zwiększanie częstotliwości obrotów ślimaka — w odniesieniu do każdej badanej wartości δ— powoduje wzrost Ġ, ρ i ĸ oraz spadek EjN. Ponadto wizualna ocena otrzymanej folii wykazuje, że badany zespół zmiennych czynników geometrycznych (δ, średnica walcowej części czynnej pierścienia intensywnego ścinania i mieszania — de, kąt pochylenia kanału przy wpływie i wypływie ze szczeliny — a) oraz wartości ν nie wpływają na dobrą homogenizację składu i korzystny wygląd wytłaczanej folii.


Słowa kluczowe: wytłaczanie z rozdmuchiwaniem folii, elementy ścinające i mieszające ślimaka, charakterystyka przebiegu wytłaczania, polietylen małej gęstości
J. W. Sikora (879.2 KB)
Wpływ elementów konstrukcyjnych ślimaka na charakterystykę procesu wytłaczania z rozdmuchiwaniem