English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. M. A. Nikje, M. Noruzian, S. T. Moghaddam

Wpływ dodatku supermagnetycznych nanocząstek Fe3O4/AEAP na morfologię,

termiczne i magnetyczne właściwości nanokompozytów

sztywnych pianek poliuretanowych (j. ang.)

Polimery 2015, nr 1, 26


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.026

Streszczenie

Nowe, magnetyczne nanokompozyty otrzymano metodą jednoetapową, wprowadzając do matrycy poliuretanowej (PUR) modyfikowane powierzchniowo nanocząstki żelaza (Fe3O4/AEAP). Badano wpływ dodatku różnej ilości nanocząstek magnetycznych na morfologię, właściwości termiczne imagnetyczne wytworzonych materiałów. Otrzymane sztywne pianki poliuretanowe zawierające cząstki Fe3O4/AEAP badano metodami skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM), spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR), magnetometrii zwirującą próbką (VSM), analizy termomechanicznej (TMA) oraz termograwimetrycznej (TGA). Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że wprowadzone do matrycy poliuretanowej magnetyczne cząstki zmodyfikowanego tlenku żelaza wpłynęły korzystnie na termiczne i magnetyczne właściwości otrzymanych nanokompozytów sztywnych pianek poliuretanowych.


Słowa kluczowe: nanokompozyty magnetyczne, sztywne pianki poliuretanowe, tlenek żelaza, metoda zol-żel, funkcjonalizacja powierzchni


e-mail: drmm.alavi@gmail.com

M. M. A. Nikje, M. Noruzian, S. T. Moghaddam (636.3 KB)
Wpływ dodatku supermagnetycznych nanocząstek Fe3O4/AEAP na morfologię, termiczne imagnetyczne właściwości nanokompozytów sztywnych pianek poliuretanowych (j. ang.)