English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Malewska, A. Prociak

Wpływ dodatku nanokrzemionki na proces spieniania oraz właściwości elastycznych pianek

poliuretanowych otrzymywanych z zastosowaniem poliolu z oleju rzepakowego (j. ang.)

Polimery 2015, nr 7-8, 472


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.472

Streszczenie

Analizowano proces spieniania elastycznych poliuretanów modyfikowanych dodatkiem nanokrzemionki. Elastyczne pianki poliuretanowe (FPURF) otrzymywano z zastosowaniem poliolu pochodzenia petrochemicznego oraz poliolu wytworzonego z udziałem 20 % mas. oleju rzepakowego. Nanokrzemionka była dodawana do kompozycji poliuretanowej w ilości 0,5, 1,0 i 1,5 php [masa napełniacza (g) na 100 g mieszaniny polioli]. Charakterystyczne parametry procesu spieniania, takie jak: szybkość wzrostu pianki, temperatura wrdzeniu mieszaniny reakcyjnej oraz polaryzacja dielektryczna, mierzono za pomocą urządzenia Foamat. Zaobserwowano, że reakcje tworzenia poliuretanu ulegały spowolnieniu wraz ze wzrostem udziału masowego krzemionki w kompozycji poliuretanowej. Konsekwencją tego była niższa o ok. 35 °C temperatura wrdzeniu materiału zawierającego 1,5 php nanokrzemionki, w porównaniu z temperaturą w rdzeniu pianki referencyjnej. Określono też wpływ sposobu homogenizacji nanonapełniacza z poliolem na wybrane właściwości otrzymywanych pianek. Analizowano następujące właściwości fizyko-mechaniczne: gęstość pozorną, odbojność, wytrzymałość na ściskanie, twardość, histerezę i współczynnik komfortu. Dodatek krzemionki do kompozycji poliuretanowej spowodował wzrost gęstości pozornej z 24,6 kg/m3 pianki referencyjnej do 28,5 kg/m3 pianki zawierającej 1,5 php nanokrzemionki. Dodatek nanokrzemionki nie wpłynął w istotnym stopniu na strukturę komórkową pianek, jednak materiały wytworzone z udziałem nanokrzemionki w ilości 1,0 php charakteryzowały się najkorzystniejszymi właściwościami, m.in. nieznacznie większą odbojnością, mniejszą twardością i większym współczynnikiem komfortu niż pianki niezawierające nanokrzemionki.
Słowa kluczowe: nanokrzemionka, poliuretan, proces spieniania, pianki elastyczne, właściwości fizyko-mechaniczne
e-mail: aprociak@pk.edu.pl
E. Malewska, A. Prociak (502.9 KB)
Wpływ dodatku nanokrzemionki na proces spieniania oraz właściwości elastycznych pianek poliuretanowych otrzymywanych z zastosowaniem poliolu z oleju rzepakowego (j. ang.)