English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Barczewski, M. Szostak, D. Nowak, A. Piasecki

Wpływ dodatku mączki drzewnej i jej modyfikacji powierzchniowej na właściwości kompozytów
polipropylenowych otrzymywanych w procesie odlewania rotacyjnego (j. ang.)

Polimery 2018, nr 11-12, 772


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.11.5

Streszczenie

Kompozyty polipropylenowe napełniane mączką drzewną otrzymywano metodą odlewania rotacyjnego. Rotowaniu poddawano kopolimer polipropylenowy (rPP) w postaci mikrogranulatu wraz z dodatkiem 5 % mas. niemodyfikowanej (WF) oraz modyfikowanej chemicznie (mWF) mączki drzewnej Lignocel C120, wprowadzonej razem z polipropylenem bezpośrednio do formy. Mączkę drzewną modyfikowano chemicznie w procesie silanizacji z zastosowaniem 3-aminopropylotrietoksysilanu (3-APS). Strukturę, jakość oraz właściwości mechaniczne odlewów polipropylenowych i kompozytowych omówiono w odniesieniu do zmodyfikowanych właściwości cieplnych ocenianych metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC), właściwości termomechanicznych badanych za pomocą dynamiczo-mechanicznej analizy termicznej (DMTA) oraz właściwości reologicznych określanych techniką reometriirotacyjnej. Strukturę kompozytów oraz napełniaczy badano z zastosowaniem skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Zmiany struktury chemicznej napełniaczy oraz odlewów oceniano na podstawie rejestrowanych widm spektroskopii w podczerwieni z transformatą Fouriera (FT-IR). Stwierdzono, że mimo wstępnego suszenia i modyfikacji chemicznej napełniaczy naturalnych, ich dodatek dopolipropylenu spowodował powstanie porowatej struktury w odlewach kompozytowych. Ograniczenie przetwarzalności kompozytów polipropylenowych napełnionych mączką drzewną przypisano zmianom ich właściwości reologicznych.


Słowa kluczowe: odlewanie rotacyjne, polipropylen, napełniacz naturalny, kompozyty naturalne, WPC
M. Barczewski, M. Szostak, D. Nowak, A. Piasecki (921.2 KB)
Wpływ dodatku mączki drzewnej i jej modyfikacji powierzchniowej na właściwości kompozytów polipropylenowych otrzymywanych w procesie odlewania rotacyjnego (j. ang.)