English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Paszkiewicz, A. Szymczyk, Z. Špitalský, J. Mosnáček, E. Janus, Z. Rosłaniec

Wpływ dodatku ekspandowanego grafitu (EG) na przebieg syntezy i charakterystykę poli(tereftalanu etylenu) modyfikowanego 1,4-cykloheksanodimetanolem (PETG)

Polimery 2013, nr 11-12, 893


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.893

Streszczenie

Zbadano wpływ dodatku nanonapełniacza węglowego (ekspandowanego grafitu) na przebieg syntezy PETG (kopolimeru PET-ran-PCT), morfologię nanokompozytu oraz jego przemiany fazowe. Badany nanokompozyt zawierał 0,1 % mas. ekspandowanego grafitu (EG) w postaci pojedynczych płaszczyzn grafenowych oraz (w większości) luźno złączonych paczek grafenów. Nie stwierdzono wpływu nanocząstek EG na przemiany fizyczne w kopolimerze PET-ran-PCT. Na termogramach układu zawierającego 20 lub 30 % mol. PCT nie zaobserwowano piku topnienia ani krystalizacji. Na podstawie analizy ilościowej produktów ubocznych metodą chromatografii gazowej ustalono, że skład otrzymanego polimeru był zgodny z obliczonym na podstawie stechiometrycznych ilości głównych składników. Budowę chemiczną zsyntezowanego kopolimeru potwierdzono przy użyciu spektroskopii 1H NMR.


Słowa kluczowe: polimeryzacja in situ, poli(tereftalan etylenu), 1,4-cykloheksanodimetanol, ekspandowany grafit, struktura, chromatografia gazowa, 1H NMR, SEM


e-mail: spaszkiewicz@zut.edu.pl

S. Paszkiewicz, A. Szymczyk, Z. Špitalský, J. Mosnáček, E. Janus, Z. Rosłaniec (263.1 KB)
Wpływ dodatku ekspandowanego grafitu (EG) na przebieg syntezy i charakterystykę poli(tereftalanu etylenu) modyfikowanego 1,4-cykloheksanodimetanolem (PETG)