English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

X.-Y. Yang, L.-S. Zhao, Y.-H. Cai, J. Zhao, L. Wang

Wpływ dihydrazydu kwasu bis(3-fenylopropiono) N,N'-dodekanodiowego jako promotora krystalizacji na właściwości termiczne i optyczne poli(kwasu L-mlekowego) (j. ang.)

Polimery 2020, nr 7-8, 497


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2020.7.4

Streszczenie

 

Poli(kwas L-mlekowy) (PLLA) to ważny biodegradowalny polimer charakteryzujący się małą szybkością krystalizacji i słabą odpornością na ciepło. Dihydrazyd kwasu bis(3-fenylopropiono) N,N'-dodekanodiowego (BHADD) zsyntetyzowano w celu oceny jego wpływu na właściwości fizyczne PLLA. Przebieg procesu krystalizacji ze stopu świadczy o tym, że BHADD może służyć jako heterogeniczny środek zarodkujący zwiększający szybkość krystalizacji PLLA. Mieszanina PLLA/1% mas. BHADD wykazywała najostrzejszy pik krystalizacji ze stopu zlokalizowany w zakresie najwyższej temperatury, a jednocześnie większą szybkość chłodzenia osłabiającą zdolność krystalizacji PLLA zarodkowanej BHADD. Również końcowa temperatura topnienia w istotnym stopniu wpływała na proces krystalizacji PLLA. W procesie krystalizacji na zimno zarówno stężenie BHADD, jak i szybkość ogrzewania oddziaływały na zachowanie PLLA/BHADD podczas krystalizacji, zwiększenie stężenia BHADD powodowało przesunięcie piku krystalizacji na zimno w kierunku niższej temperatury, natomiast większa szybkość ogrzewania prowadziła do, spowodowanego bezwładnością cieplną, przesunięcia piku krystalizacji na zimno w kierunku wyższej temperatury. Zachowanie PLLA/BHADD podczas topnienia zależało od temperatury krystalizacji i szybkości ogrzewania, a drugi pik topnienia przypisano procesowi rekrystalizacji. Badany przebieg rozkładu termicznego świadczy, że wszystkie próbki PLLA/BHADD, tak jak czysty PLLA, wykazywały tylko jeden etap rozkładu termicznego, mieszanina PLLA/BHADD charakteryzowała się jednak mniejszą stabilnością termiczną niż czysty PLLA. Dodatek BHADD w znacznym stopniu zmniejszył przepuszczalność światła PLLA.


Słowa kluczowe: poli(L-laktyd), dihydrazyd kwasu dodekanodiowego, środek zarodkujący, krystalizacja


e-mail: imyangxl@163.com
X.-Y. Yang, L.-S. Zhao, Y.-H. Cai, J. Zhao, L. Wang (671.1 KB)
Wpływ dihydrazydu kwasu bis(3-fenylopropiono) N,N’-dodekanodiowego jako promotora krystalizacji na właściwości termiczne i optyczne poli(kwasu L-mlekowego) (j. ang.)