English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Kowalska, R. Sikora

Wpływ czasu ochładzania wyprasek wtryskowych na termodynamiczne równanie stanu

Polimery 2003, nr 5, 359


Streszczenie

Zbadano zależności między ciśnieniem (p, w przedziale 0,1–120 MPa), objętością właściwą (v) oraz temperaturą (T) podczas izobarycznego ochładzania wtryskowych wyprasek polipropylenowych, uzyskanych po różnym czasie ochładzania w gnieździe formującym (11s, 20s lub 29s) w procesie wtryskiwania [15]. Wyniki badań przedstawiono na wykresach p-v-T. Na tej podstawie wyznaczono wielkości stałe w termodynamicznym równaniu stanu Taita oraz w równaniu IKV; wielkości te określono w przypadku stanu stałego i ciekłego PP w odniesieniu do poszczególnych czasów ochładzania wyprasek. Przeprowadzono ocenę wartości błędu względnego aproksymacji za pomocą omawianych dwóch równań z punktu widzenia ich zastosowania do opisu przebiegu krzywych na wykresach p-y-T, uzyskanych na podstawie pomiarów. Przeanalizowano także wpływ czasu ochładzania wyprasek wtryskowych na przebieg krzywych zależności objętości właściwej od temperatury.


Słowa kluczowe: proces wtryskiwania, zależności p-v-T. czas ochładzania wyprasek w gnieździe formującym, termodynamiczne równania stanu Taita oraz IKV
B. Kowalska, R. Sikora (932.6 KB)
Wpływ czasu ochładzania wyprasek wtryskowych na termodynamiczne równanie stanu