English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Firlik, Z. Wielgosz, S. Pawlowski, L. Tokarz, J. Stasinski, K. Suwala

Wpływ 2,4,6-trimetylofenolu na wydajność syntezy i właściwości poli(tlenku fenylenu) (j. ang.)

Polimery 2014, nr 3, 201


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.201

Streszczenie

W artykule zaprezentowano otrzymywanie poli(tlenku fenylenu) (PPO) metodą polimeryzacji utleniającej 2,6-dimetylofenolu (2,6-DMP) z dodatkiem 2,4,6-trimetylofenolu (2,4,6-TMP). 2,4,6-TMP jest jednym z głównych zanieczyszczeń 2,6-DMP i powstaje podczas jego syntezy, jako wynik dalszego metylowania. W artykule przedstawiono wpływ 2,4,6-TMP (w ilości do 2,2 % mas.) na właściwości PPO i wydajność syntezy prowadzonej dwiema metodami: rozpuszczalnikową (w toluenie) i strąceniową (w mieszaninie 64,8 % obj. toluenu i 35,2 % obj. etanolu). Ciężary cząsteczkowe (Mn and Mw) i współczynnik polidyspersyjności (Đ) otrzymanych polimerów wyznaczano za pomocą chromatografii żelowej (GPC). Właściwości termiczne PPO badano metodami analizy termicznej (TGA i DSC), a ponadto wyznaczano również masowy wskaźnik szybkości płynięcia (MFR). Wpływ obecności 2,4,6-TMP na produkt reakcji był znacznie większy w przypadku zastosowania polimeryzacji rozpuszczalnikowej niż w przypadku metody strąceniowej. Zaobserwowano wówczas zmniejszenie wydajności z 90 do 85 %, zmniejszenie Mw z 7,04 · 104 do 2,07 · 104, czemu towarzyszył wzrost wartości MFR od nieoznaczalnie małego do 1,51 g/10 min oraz wzrost wartości Đ z 2,4 do 4,5. W przypadku metody strąceniowej uzyskano wydajność wahającą się w granicach 91,3—94,2 %, a ze wzrostem zawartości 2,4,6-TMP Mw polimeru zmniejszał się z 4,69 · 104 do 3,76 · 104, wartość Đ wzrastała z 2,3 do 3,7, a MFR z 0,19 do 0,63.


Słowa kluczowe: poli(tlenek fenylenu), polieter(2,6-dimetylo-1,4-fenylenowy), polimeryzacja utleniająca, 2,6-dimetylofenol, 2,4,6-trimetylofenol

e-mail: sebastian.firlik@ichp.pl

S. Firlik, Z. Wielgosz, S. Pawlowski, L. Tokarz, J. Stasinski, K. Suwala (185.5 KB)
Wpływ 2,4,6-trimetylofenolu na wydajność syntezy i właściwości poli(tlenku fenylenu) (j. ang.)