English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Spychaj, T. Spychaj

Wodorozcieńczalne farby epoksydowe z samoemulgującym utwardzaczem aminoestrowym

Polimery 2001, nr 1, 60


Streszczenie

Przedstawiono możliwości zastosowania produktu degradacji poli(tereftalanu etylenu) (PET) trietanoloaminą (TE A) jako utwardzacza wodorozcieńczalnych farb epoksydowych [utwardzacza PET /TEA o wzorze (I)]. Utwardzacz ten, za­wierający zarówno grupy hydrofilowe oraz trzeciorzędowe atomy azotu, jak i pierścienie aromatyczne wykazuje jednoczesne powinowactwo do żywic epoksydowych; umożliwia to łatwe emulgowanie tych ostatnich wodą. Farby na podstawie żywic epoksydowych i utwardzacza PET /TEA, o składzie podanym w tabeli 1, utwardzano w temp. 90°C i przebadano właściwości wytworzonych powłok (rys. 2-4). Stwierdzono, że powłoki te spełniają wymagania stawiane przez określone normy i wykazują właściwości lepsze niż powłoki z wodorozcieńczalnych farb epoksydowych sieciowanych klasycznymi utwardzaczami typu amin trzeciorzędowych.


Słowa kluczowe: wodorozcieńczalne farby epoksydowe, samoemulgujący utwardzacz aminoestrowy, właściwości powłok
S. Spychaj, T. Spychaj (232.5 KB)
Wodorozcieńczalne farby epoksydowe z samoemulgującym utwardzaczem aminoestrowym