English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Noryani, M. S. Sapuan, M. T. Mastura, M. M. Y. Zuhri, E. S. Zainudin

Wnioskowanie statystyczne w wyborze materiału osnowy polimerowej kompozytów z włóknami naturalnymi (j.ang.)

Polimery 2020, nr 2, 105


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2020.2.4

Streszczenie

Opisano wnioskowanie statystyczne dotyczące wyboru materiału osnowy polimerowej kompozytu z włóknami naturalnymi. Testy hipotez statystycznych i przyjęte przedziały ufności służyły do oceny próbki pod względem przydatności do zastosowania w charakterze osnowy polimerowej w kompozycie wzmocnionym włóknem naturalnym. Selekcji materiałów dokonano przy użyciu metody regresji krokowej, następnie uszeregowano wybrane materiały z wykorzystaniem rankingu oceny (PS) właściwości mechanicznych, takich jak: udarność (IS), wydłużenie przy zerwaniu (E) i wytrzymałość na rozciąganie (TS). Wyselekcjonowano wstępnie 10 rodzajów polimerów zaliczanych do grup polimerów termoplastycznych (Tp) i termoutwardzalnych (Ts). Wnioskowanie statystyczne wykazało, że poliamid (PA6), poliuretany (PUR) i polipropylen (PP) są potencjalnie korzystnymi osnowami polimerowymi do wytwarzania dźwigni hamulca ręcznego. Stwierdzono, że polimery z grupy Tp wykazują lepszą udarność niż polimery z grupy Ts. Natomiast materiały Ts charakteryzują korzystniejsze wartości wydłużenia przy zerwaniu i wytrzymałości na rozciąganie niż ich odpowiedniki z grupy Tp. Wyniki przeprowadzonej analizy danych z zastosowaniem modelowania statystycznego dowodzą, że metoda ta może być pomocna przy wyborze materiału odpowiedniego do planowanej aplikacji.


Słowa kluczowe: wybór materiału, osnowa polimerowa, regresja krokowa, testowanie hipotez, przedział ufności
M. Noryani, M. S. Sapuan, M. T. Mastura, M. M. Y. Zuhri, E. S. Zainudin (1.21 MB)
Wnioskowanie statystyczne w wyborze materiału osnowy polimerowej kompozytów z włóknami naturalnymi (j. ang.)