English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

W. Karalus, J. R. Dąbrowski, M. Auguścik, J. Ryszkowska

Właściwości tribologiczne biodegradowalnych poliuretanów
o różnej budowie i zawartości segmentów sztywnych

Polimery 2016, nr 7-8, 509


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.509

Streszczenie
Poliuretany (PUR) o zróżnicowanej budowie chemicznej i różnej zawartości segmentów sztywnych zsyntetyzowano przy użyciu 4,4'-diizocyjanianu dicykloheksylenometanu (HMDI), polikaprolaktanodiolu (PCL) oraz glikolu etylenowego (GE) i glicerolu (G) jako przedłużaczy łańcucha. Otrzymano pięć różnych typów PUR. Ich właściwości fizykochemiczne oceniano metodami: spektroskopii w podczerwieni, różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) i termograwimetrii (TG). Badano twardość Shore'a i wytrzymałość przy rozciąganiu wytworzonych PUR oraz określano ich charakterystyki tribologiczne. Wyniki badań potwierdziły wpływ budowy i zawartości segmentów sztywnych w makrocząsteczkach PUR na ich właściwości, zwłaszcza na charakterystyki tribologiczne.
Słowa kluczowe: poliestrouretany, tribologia, struktura, segmenty sztywne
e-mail: w.karalus@doktoranci.pb.edu.pl
W. Karalus, J. R. Dąbrowski, M. Auguścik, J. Ryszkowska (1.02 MB)
Właściwości tribologiczne biodegradowalnych poliuretanów o różnej budowie i zawartości segmentów sztywnych