English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Ryttel

Właściwości termomechaniczne i odporność chemiczna kopolimerów metakrylan

alkilu/n-(4-chlorofenylo)maleimid (j. ang.)

Polimery 2003, nr 10, 695


Streszczenie

Przeprowadzono rodnikową (wobec nadtlenku benzoilu jako inicjatora) homopolimeryzację metakrylanów metylu, etylu, butylu, pentylu i oktylu, a także ich kopolimeryzację z N-(4-chlorofenylo)maleimidem [N-(4-ClPh)MI] (5 lub 10% mas.). Otrzymane produkty scharakteryzowano metodami IR i analizy elementarnej (tabela 1). Zbadano wpływ długości łańcucha alkilowego w metakrylanie alkilu oraz obecności i zawartości N-(4-ClPh)MI w otrzymanych kopolimerach na stabilność termiczną określoną dynamiczną metodą derywatograficzną (do 1000 °C) i statyczną metodą Madorsky’ego (do 400 °C) (tabela 2). Stabilność termiczną oceniano również wyznaczając temperaturę mięknienia wg Vicata (tabela 3). Stwierdzono, że N-(4-ClPh)MI zwiększa odporność termiczną kopolimerów, a także ich twardość i podwyższa temperaturę zeszklenia (tabela 3). Określono też odporność chemiczną homo- i kopolimerów zarówno w różnych rozpuszczalnikach organicznych (tabela 4), jak i w różniących się stężeniem roztworach kwasów oraz zasad nieorganicznych (tabela 5). Chemiczna odporność omawianych produktów, praktycznie biorąc, nie zależy od udziału N-(4-ClPh)MI.


Słowa kluczowe: kopolimery, metakrylany alkilowe, N-(4-chlorofenylo)maleimid, stabilność termiczna, odporność chemiczna, temperatura zeszklenia, twardość
A. Ryttel (1.73 MB)
Właściwości termomechaniczne i odporność chemiczna kopolimerów metakrylan alkilu/n-(4-chlorofenylo)maleimid (j. ang.)