English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Żenkiewicz, J. Richert

Właściwości przetwórcze i mechaniczne kompozytów poli(e-kaprolakton)/grafit (j.ang.)

Polimery 2013, nr 3, 224


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.224

Streszczenie

W pracy zbadano wpływ mikrocząstek grafitu na właściwości mechaniczne przy statycznym rozciąganiu (sM, sB, eM, eB and E), udarność (uC) i masowy wskaźnik szybkości płynięcia (MFR) kompozytów o osnowie z poli(e-kaprolaktonu). Przygotowano próbki kompozytów z zawartością grafitu od 0 do 50 %. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem zawartości grafitu wzrastają: wytrzymałość przy statycznym rozciąganiu (sM) i współczynnik sprężystości wzdłużnej (E), a maleją: wydłużenie względne przy zerwaniu (eB), udarność (uC) i masowy wskaźnik szybkości płynięcia (MFR).


Słowa kluczowe: kompozyty poli(e-kaprolakton)/grafit, właściwości mechaniczne, udarność, masowy wskaźnik szybkości płynięcia

e-mail: marzenk@ukw.edu.pl

M. Żenkiewicz, J. Richert (108.4 KB)
Właściwości przetwórcze i mechaniczne kompozytów poli(-kaprolakton)/grafit (j.ang.)