English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Zaborski, M. Lipińska

Właściwości kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego zawierającego jako napełniacz strącaną kredę modyfikowaną różnymi aminokwasami

Polimery 2002, nr 6, 428


Streszczenie

Zbadano wpływ modyfikacji strącanej kredy aminokwasami o charakterze kwaśnym, zasadowym lub obojętnym na jej właściwości powierzchniowe. W wyniku modyfikacji zmniejszyły się składowa dyspersyjna energii powierzchniowej γsD i parametr oddziaływań specyficznych Sf sond polarnych. Modyfikacja węglanu wapnia aminokwasami zwiększa adsorpcję ftalanu dibutylowego. Oceniono aktywność tak zmodyfikowanych napełniaczy w NBR. Modyfikacja powierzchni kredy aminokwasami, w szczególności kwasem aminokapronowym, wyraźnie zwiększa stopień zdyspergowania tego napełniacza w matrycy elastomerowej. Scharakteryzowano wpływ rodzaju aminokwasu użytego do modyfikacji kredy na charakterystykę kauczuku oraz na stopień usieciowania i właściwości mechaniczne wulkanizatów. Wulkanizaty NBR zawierające kredę modyfikowaną kwasem aminokapronowym charakteryzują się największą gęstością usieciowania oraz korzystniejszymi właściwościami mechanicznymi.


Słowa kluczowe: kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy, kreda strącana, modyfikacja aminokwasami, właściwości powierzchniowe, aktywność napełniacza, właściwości wulkanizatów
M. Zaborski, M. Lipińska (1003.8 KB)
Właściwości kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego zawierającego jako napełniacz strącaną kredę modyfikowaną różnymi aminokwasami