English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Y. Mao, Y. Li, Y. Chen, Y. Miao, Q. Deng, W. Niu

Właściwości hipersprężyste materiałów gumowych w warunkach kwazistatycznych i dynamicznych obciążeń ściskających — badania, modelowanie i zastosowanie (j. ang.)

Polimery 2015, nr 7-8, 516


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.516

Streszczenie

Za pomocą uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej oraz metodą pręta Hopkinsona (SHPB) zbadano właściwości mechaniczne gumy (RB-55) i gumy piankowej (FM-32) poddanych kwazistatycznym i dynamicznym obciążeniom ściskającym. Wyniki badań wskazały, że w materiałach tych dominują właściwości hipersprężyste. Krzywe zależności naprężenia od odkształcenia wyznaczono w szerokim zakresie szybkości odkształcania rzędu 10-2 — 103 s-1. Stwierdzono, że szybkość odkształcania nie wywiera istotnego wpływu na krzywe naprężenie-odkształcenie tylko w dość wąskich zakresach wartości, tj. 10-2 — 0 s-1 oraz 2 · 103 — 6 · 103 s-1. W celu numerycznego symulowania testów obciążeniowych metodą wybuchających prętów (z ang. rod-explosive loading tests), gdzie oba materiały gumowe pełniły rolę buforów, zastosowano model konstytutywny Ogdena, przeznaczony do analizy materiałów hipersprężystych. Wyniki symulacji numerycznych wykazały dobrą zgodność z wynikami doświadczalnymi.
Słowa kluczowe: guma, właściwości hipersprężyste, obciążenie ściskające, model konstytutywny
e-mail: maoyj@caep.cn
Y. Mao, Y. Li, Y. Chen, Y. Miao, Q. Deng, W. Niu (601.9 KB)
Właściwości hipersprężyste materiałów gumowych w warunkach kwazistatycznych i dynamicznych obciążeń ściskających — badania, modelowanie i zastosowanie (j. ang.)