English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Gaca, M. Zaborski

Właściwości elastomerów otrzymanych z karboksylowanego kauczuku
butadienowo-akrylonitrylowego z użyciem nowych substancji sieciujących (j. ang.)

Polimery 2016, nr 1, 31


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.031

Streszczenie

Badano nowe substancje zawierające jony cynku, sodu, magnezu lub glinu jako czynniki sieciujące do karboksylowanych kauczuków akrylonitrylowo-butadienowych (XNBR). Gęstość usieciowania otrzymanych wulkanizatów wyznaczano metodą pęcznienia równowagowego wrozpuszczalnikach. Stwierdzono występowanie klastrów jonowych w wulkanizatach XNBR zawierających jony metali. Wykazano, że węzły sieci tworzyły się dzięki oddziaływaniom występującym między jonami metalu igrupami funkcyjnymi kauczuku, czyli grupami karboksylowymi. Występowanie tych niekonwencjonalnych węzłów sieci potwierdziły wyniki dynamiczno-mechanicznej analizy termicznej (DMTA), spektrofotometrii w podczerwieni oraz badania pęcznienia równowagowego wulkanizatów wtoluenie wobecności amoniaku.
Słowa kluczowe: karboksylowany kauczuk akrylonitrylowo-butadienowy, związki zawierające metale, sieciowanie, klastry jonowe
e-mail: magdalena.gaca@p.lodz.pl
M. Gaca, M. Zaborski (403.7 KB)
Właściwości elastomerów otrzymanych z karboksylowanego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego z użyciem nowych substancji sieciujących (j. ang.)