English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Fic, M. Kłonica, A. Szewczak

Właściwości adhezyjne małocząsteczkowego polimeru modyfikowanego nanokrzemionką i dezintegrowanego ultradźwiękami przeznaczonego do hydrofobizacji ceramiki budowlanej

Polimery 2015, nr 11-12, 730


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.730

Streszczenie

Zbadano skuteczność hydrofobizacji powierzchni cegły ceramicznej pełnej za pomocą preparatu na bazie nanopolimerów. Proces polegał na zanurzeniu cegły na 15 s w roztworze nanopolimeru modyfikowanego dodatkiem nanokrzemionki i dezintegrowanego ultradźwiękami. Miarą właściwości adhezyjnych hydrofobowej nanobłonki powstałej na powierzchniach cegieł była wartość swobodnej energii powierzchniowej γs (SEP) wyznaczanej metodą Owensa—Wendta na podstawie kątów zwilżania powierzchni próbek wodą destylowaną oraz dijodometanem. Oceniano wpływ ultradźwięków oraz dodatku nanokrzemionki do roztworu polimeru na wybrane właściwości adhezyjne hydrofobizowanej powierzchni badanego materiału.
Słowa kluczowe: nanopolimery, nanokrzemionka, swobodna energia powierzchniowa, hydrofobizacja, ultradźwięki
e-mail: s.fic@pollub.pl
S. Fic, M. Kłonica, A. Szewczak (528.3 KB)
Właściwości adhezyjne małocząsteczkowego polimeru modyfikowanego nanokrzemionką i dezintegrowanego ultradźwiękami przeznaczonego do hydrofobizacji ceramiki budowlanej