English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Małkiewicz, P. Wychowański, E. Małkiewicz, D. Olczak-Kowalczyk, J. Turło

Uwalnianie biologicznie szkodliwych związków chemicznych z dostępnych na rynkach

Europy i USA ortodontycznych systemów adhezyjnych — badania in vitro (j. ang.)

Polimery 2015, nr 5, 309


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.309


Streszczenie

Oceniano stabilność chemiczną ortodontycznych żywic adhezyjnych ConTec LC, Resilence, Light Bond oraz Transbond XT. Metodą wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej (HPLC) analizowano uwalnianie z próbek badanych materiałów monomerów: HEMA (metakrylan 2-hydroksyetylu), TEGDMA (dimetakrylan triglikolu etylenowego), EGDMA (dimetakrylan glikolu etylenowego), UDMA (dimetakrylan uretanu) i BPA (bisfenol A) w kolejnych przedziałach czasowych. Badania potwierdziły obecność monomerów metakrylanowych i bisfenolu A w eluatach ocenianych materiałów, niezależnie od czasu obserwacji. Uzyskane wyniki wskazują, że polimeryzowane światłem widzialnym ortodontyczne systemy adhezyjne są niestabilne chemicznie i w ciągu długiego czasu emitują do środowiska zewnętrznego składniki biologicznie szkodliwe. Materiały stomatologiczne zawierające usieciowane metakrylany wymagają modyfikacji struktury lub eliminacji szkodliwych komponentów w celu zwiększenia bezpieczeństwa ich stosowania.
Słowa kluczowe: ortodontyczne systemy adhezyjne, uwalnianie monomerów, HPLC
e-mail: konrad.malkiewicz@interia.pl
K. Małkiewicz, P. Wychowański, E. Małkiewicz, D. Olczak-Kowalczyk, J. Turło (165.4 KB)
Uwalnianie biologicznie szkodliwych związków chemicznych z dostępnych na rynkach Europy i USA ortodontycznych systemów adhezyjnych — badania in vitro (j. ang.)