English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Kowalska, Z. Wielgosz, T. Bartczak

Utylizacja odpadów laminatów poliestrowo-szklanych

Polimery 2002, nr 2, 110


Streszczenie

Opracowano proces utylizacji odpadów laminatów poliestrowo-szklanych metodą ekstrakcji za pomocą chlorku metylenu. Użytkowymi produktami tego procesu są: rozdrobniony napełniacz włóknisty (zawierający 70—80% mas. włókna szklanego) i proszek żywicy. Produkty te zastosowano jako napełniacze tworzyw termoplastycznych (polipropylenu i poliamidu 6), fenolowych tłoczyw termoutwardzalnych oraz żywic epoksydowych i poliestrowych. Stwierdzono, że napełniacz włóknisty z utylizacji stosowany we wszystkich zbadanych tworzywach jako częściowy, a niekiedy i całkowity zamiennik napełniaczy mineralnych, włókna szklanego lub mączki drzewnej (w tłoczywach fenolowych) nie powoduje pogorszenia właściwości wytrzymałościowych; w niektórych przypadkach właściwości te nawet polepszają się. Proszku żywicy można używać w tworzywach termoplastycznych, gdzie częściowo lub całkowicie zastępuje napełniacze mineralne bez zmiany właściwości użytkowych, jak również w kitach zawierających żywice poliestrowe lub epoksydowe.


Słowa kluczowe: laminaty poliestrowo-szklane, utylizacja odpadów, zastosowanie produktów utylizacji
E. Kowalska, Z. Wielgosz, T. Bartczak (788.7 KB)
Utylizacja odpadów laminatów poliestrowo-szklanych