English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Hałasa, M. Heneczkowski

Utwardzanie ciekłych dianowych żywic epoksydowych adduktami poliamin

z 2-merkaptobenzotiazolem i synteza tych adduktów

Polimery 2001, nr 10, 697


Streszczenie

W wyniku prowadzonej w temp. 70-75oC w fazie stopionej poIiaddycji trietylenotetraaminy (TETA) z 2-merkaptobenzotiazolem (MBT) otrzymano ciekłe, mało wrażliwe na wilgoć, mało toksyczne, o niewielkiej prężności par i słabym zapachu aminy, niekrzepnące nawet w temp. <15oC i dobrze mieszające się z żywicami epoksydowymi nowe addukty (TM) (tabela 1). Zastosowane do utwardzania żywic epoksydowych (w temp. 20-100oC) addukty te okazały się bardziej reaktywne niż TETA ze względu na katalityczny wpływ grup -SH obecnych w MBT. Żywice epoksydowe utwardzone adduktami typu TM charakteryzują się dobrymi właściwościami mechanicznymi i dielektrycznymi, odpornością chemiczną oraz odpornością cieplną (tabele 4-6). W fazie stopionej otrzymano również stałe addukty (MM) metylenodianiliny (MDA) z MBT o właściwościach przedstawionych w tabeli 2. Czas życia w temp. 55oC kompozycji epoksydowych zawierających addukty typu MM jest wyraźnie krótszy niż czas życia kompozycji z samą MDA. Kompozycje epoksydowe utwardzone adduktami MM wykazują lepsze właściwości mechaniczne i cieplne w porównaniu z kompozycjami utwardzanymi MDA (tabela 4).


Słowa kluczowe: poliaminy, 2-merkaptobenzotiazol, addukty, utwardzanie żywic epoksydowych, właściwości utwardzonych kompozycji

E. Hałasa, M. Heneczkowski (379.1 KB)
Utwardzanie ciekłych dianowych żywic epoksydowych adduktami poliamin z 2-merkaptobenzotiazolem i synteza tych adduktów