English version
Drukuj

WYNALAZEK: Układ katalityczny utleniania akroleiny do kwasu akrylowego

Sieć Badawcza Łukasiewicz – INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
im. Prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie


oferuje do sprzedaży PRAWO WŁASNOŚCI Z PATENTU


Układ katalityczny utleniania akroleiny do kwasu akrylowego” (nr patentu PL230399)CENA WYWOŁAWCZA: 10 000 zł + VAT

(słownie: dziesięć tysięcy złotych+ VAT)


Opis

Przedmiotem wynalazku jest układ katalityczny selektywnego utleniania akroleiny do kwasu akrylowego w fazie gazowej.

W celu osiągnięcia wysokiej wydajności i selektywności procesu utleniania akroleiny do kwasu akrylowego prowadzonego na skalę przemysłową w fazie gazowej, w warunkach przepływowych, wobec stacjonarnego złoża katalitycznego umieszczonego w reaktorze przepływowym, należy przeciwdziałać zachodzeniu reakcji ubocznych, w wyniku których katalizator szybko się dezaktywuje. Problem ten dotyczy szczególnie utleniania akroleiny pochodzącej z katalitycznego procesu dehydratacji gliceryny w fazie gazowej. Taka akroleina zawiera szereg kłopotliwych zanieczyszczeń będących produktami wielu reakcji ubocznych gliceryny w temperaturze 300–320°C, takich jak: odwodnienie, cyklizacja,polimeryzacja, polikondensacja, kraking itp. Są to zarówno produkty wielkocząsteczkowe, jak i niskocząsteczkowe oraz lotne substancje, które tworząc depozyt węglowy, dezaktywują stopniowo katalizator, a ponadto ulegają intensywnemu utlenianiu i spalaniu ze wzmożonym efektem egzotermicznym,powodując często niekontrolowany, nagły wzrost temperatury z 300 do 600°C w strefie katalitycznej reaktora. (…) Stwierdzono, że stosując w procesie utleniania tlenem z powietrza akroleiny z procesu dehydratacji gliceryny, w fazie gazowej, układ katalityczny o specyficznym składzie chemicznym, można otrzymać kwas akrylowy w sposób wydajny, selektywny i bezpieczny.

Stwierdzono ponadto, że stosowany do otrzymywania katalizatorów nośnik α-AI2O3-CaO-TiO2 charakteryzuje się wyższą odpornością mechaniczną w porównaniu z nośnikiemα-Al2O3, co ma istotne znaczenie w procesie wytwarzania katalizatora, a ponadto wpływa korzystnie na odporność mechaniczną gotowego katalizatora,przeznaczonego na potrzeby skali przemysłowej.(…)

Wynalazek uwzględnia potrzeby procesu w skali przemysłowej i może być realizowany w reaktorze wielorurowym z płaszczem grzejno-chłodzącym.


nr patentu: PL230399

nr zgłoszenia patentowego: 405261

data zgłoszenia: 6.09.2013

stan własności: patent

forma współpracy: sprzedaż


OFERTY prosimy przesyłać wyłącznie drogą mailową: ewa.smigiera@ichp.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń z proponowaną ceną upływa 14 sierpnia 2020 r. o godz. 15.00

OFERTA powinna zawierać: nazwę i dane oferenta, cenę oraz warunki płatności

Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena

(Zastrzeżenie: zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w każdej chwili do dnia zawarcia umowy)


Kontakt w sprawie oferty
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej

Biuro Transferu Technologii
dr inż. Ewa Śmigiera
tel. +48 22 568 27 66
e-mail: ewa.smigiera@ichp.pl

Formularz oferty (30.5 KB)
OPIS PATENTOWY (647.4 KB)