English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

W. Krasowski

Układ katalityczny „Visico-Ambicat” umożliwiający sieciowanie polietylenu w temperaturze pokojowej

Polimery 2001, nr 10, 704


Streszczenie

Zbadano możliwość wyeliminowania, w produkcji kabli napowietrznych niskich napięć o izolacji polietylenowej, stosowanej dotychczas energochłonnej operacji sieciowania polietylenu w gorącej wodzie lub w parze. Możliwość taką stworzyło pojawienie się układu katalitycznego "Visico-Ambicat” pozwalającego na sieciowanie PE w temperaturze pokojowej w warunkach dostępu wilgoci. Na pierwszym etapie pracy przeprowadzono badania laboratoryjne mieszanek tego układu katalitycznego z PE bazowym, stosując paski wytłoczone w wytłaczarce laboratoryjnej; określono przy tym właściwości mechaniczne i elektryczne tych mieszanek (tabele 1-4). Uzyskanie pozytywnych wyników uzasadniło wykonanie na drugim etapie pracy prototypowego kabla z wykorzystaniem omawianej mieszanki. Kabel poddano pełnym badaniom zgodnie z zakładową normą (tabela 5), również uzyskując zadowalające rezultaty.
Słowa kluczowe: napowietrzne kable samonośne, izolacja polietylenowa, układ katalityczny, uniepalniacz, sieciowanie, Hot Set Test, mechaniczne i elektryczne właściwości izolacji
W. Krasowski (269.6 KB)
Układ katalityczny „Visico-Ambicat” umożliwiający sieciowanie polietylenu w temperaturze pokojowej