English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. G. Fernandes, El-Refaie Kenawy, S. Miertus, E. Chiellini

Tworzywa ulegające degradacji w środowisku naturalnym: charakterystyka termiczna mieszanin polimerowych na podstawie odpadowej żelatyny (j. ang.)

Polimery 2002, nr 7-8, 500


Streszczenie

Podstawowy przedmiot badań stanowiły mieszaniny odpadowej żelatyny (WG) z poli(alkoholem winylowym) (PVAL) — również sieciowane aldehydem glutarowym — które charakteryzowano metodami analizy termograwimetrycznej (TG) (tabele 1 i 2, rys. 1) i różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) (tabele 3—9, rys. 2—7). W celach porównawczych badano też mieszaniny wyjściowej (świeżej) żelatyny (VG) z PVAL. Szczegółowo omówiono dość skomplikowane różnice pomiędzy odpornością cieplną badanych mieszanin oraz samych WG i VG. Przedyskutowano też wpływ składu mieszanin, a także ich historii termicznej na wartości temperatury i ciepła przemiany zeszklenia ich składników oraz temperatury mięknienia PVAL. Różnice zaobserwowane między mieszaninami WG/PVAL i VG/PVAL wyjaśniono tendencją tych ostatnich do segregacji faz, podczas gdy gliceryna obecna w odpadowej WG (pochodzącej z kapsułek używanych w przemyśle farmaceutycznym) odgrywa rolę kompatybilizatora.


Słowa kluczowe: odpadowa żelatyna, poli(alkohol winylowy), mieszaniny, odporność cieplna, przemiany fazowe, kompatybilizacja
E. G. Fernandes, El-Refaie Kenawy, S. Miertus, E. Chiellini (1.08 MB)
Tworzywa ulegające degradacji w środowisku naturalnym: charakterystyka termiczna mieszanin polimerowych na podstawie odpadowej żelatyny (j. ang.)