English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Rybnicek, R. Lach, W. Grellmann, M. Lapcikova, M. Slouf, Z. Krulis, E. Anisimov, J. Hajek

Trójskładnikowa mieszanina PC/ABS/PMMA — Morfologia i właściwości mechaniczne

w warunkach obciążenia quasi statycznego (j. ang.)

Polimery 2012, nr 2, 87


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.087

Streszczenie

Sporządzono mieszaniny poliwęglanu (PC) i kopolimeru akrylonitryl/butadien/styren (ABS) z różną zawartością poli(metakrylanu metylu) (PMMA). Metodą transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM) zbadano morfologię próbek PC/ABS/PMMA, analizując strukturę fazową (rys. 1—3). W testach jednoosiowego rozciagania oceniano granicę plastyczności (sy) oraz wydłużenie względne przy granicy plastyczności (ey) (rys. 4, 5). Na podstawie badań twardości metodą Martensa określano wartości pracy odkształcenia sprężystego (Wel) i odkształcenia plastycznego (Wpl) wytworzonych próbek z udziałem PMMA. Stwierdzono, że w przypadku dużej zawartości poli(metakrylanu metylu) w mieszaninie z PC/ABS, kopolimer poli(styren-co-akrylonitryl) (składnik ABS) pełni w układzie rolę kompatybilizatora, przyczyniając sie do enkapsulacji cząstek PC, niewielka zaś ilość PMMA w mieszaninie powoduje międzyfazowe rozproszenie jego cząstek w układzie PC/ABS. Dobrą kompatybilność składników mieszaniny potwierdzają jej korzystne właściwości mechaniczne.


Słowa kluczowe: kompatybilizator, morfologia, trójskładnikowa mieszanina, poliwęglan, poli(metakrylan metylu), poli(akrylonitryl-butadien-styren), poli(styren-co-akrylonitryl)


e-mail: jrybnicek@gmail.com

J. Rybnicek, R. Lach, W. Grellmann, M. Lapcikova, M. Slouf, Z. Krulis, E. Anisimov, J. Hajek (439.3 KB)
Trójskładnikowa mieszanina PC/ABS/PMMA — Morfologia i właściwości mechaniczne w warunkach obciążenia quasi statycznego (j. ang.)