English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Wejchan-Judek, J. Polus, B. Doczekalska, H. Pertek

Trimeryzacja izocyjanianu 3-izocyjanianometylo-3,5,5-trimetylocykloheksylu (IPDI)

- Komunikat szybkiego druku (wersja angielska)

Polimery 2001, nr 2, 131


Streszczenie

Badano przebieg trimeryzacji IPDI w zależności od rodzaju katalizatora i temperatury reakcji. Jako katalizatory (1, 2 lub 5% mas. w przeliczeniu na IPDI) zastosowano 2,4,6-tris(dimetyloaminometylo)fenol (DMP-30), octan potasu (K 64), 1,4-diazabicyklo[2.2.2]oktan (DABCO), ortotytanian tetrabutylu (TBT) oraz układ dwuskładnikowy DMP-30/K 64. IPDI rozpuszczony w octanie butylu i mieszany w ciągu 1 h (temp. 80 °C) z 5% DMP-30 tworzy trimer o tt. 286-298 oC (tabela 1). Najaktywniejszym katalizatorem okazał się K 64 (w postaci roztworu w octanie etylu zawierającego 15% K), dodawany w ilości 1% mas. w przeliczeniu na IPDI; pozwala on na otrzymanie (1h, temp. 80 °C) trimeru z wydajnością 98%. TBT (1%, 5%,), DMP-30 (1%), DABCO oraz K 64 (1%, temp. 23 oC) okazały się nieaktywne jako katalizatory. W układzie dwuskładnikowym DMP-30/K 64, DMP-30 inhibituje katalityczne działanie K 64.


Słowa kluczowe: diizocyjaniany, trimeryzacja, katalizatory trimeryzacji, diizocyjanian izoforonu (izocyjanian 3-izocyjaniano-metylo-3,5,5-trimetylocykloheksylu).
M. Wejchan-Judek, J. Polus, B. Doczekalska, H. Pertek (90.4 KB)
Trimeryzacja izocyjanianu 3-izocyjanianometylo-3,5,5-trimetylocykloheksylu (IPDI) - Komunikat szybkiego druku (wersja angielska)