English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Oleksy, H. Galina

Tiksotropowe, nienasycone żywice poliestrowe o przedłużonej trwałości

z zastosowaniem modyfikowanych smektytów

Polimery 2000, nr 7-8, 541


Streszczenie

Badano wpływ budowy podstawnika przy atomie azotu w czwartorzędowych solach amoniowych (R1R2R3R4)N+X- (tabela 1) na trwałość i reaktywność nienasyconych żywic poliestrowych (UP) z dodatkiem smektytów (środków polepszających mieszalność żywic i ich odporność na sedymentację) modyfikowanych tymi solami (tabela 2). Badaniami objęto 56 czwartorzędowych soli amoniowych. Jako smektyt stosowano bentonit. Wpływ soli amoniowych oceniono w porównaniu z układem modelowym (styren + bezwodnik maleinowy), handlową UP oraz handlową preakcelerowaną UP (tabele 3 i 4, rys. 1 i 2). Stwierdzono, że obecność czwartorzędowej soli amoniowej w UP zarówno dodawanej bezpośrednio do żywicy, jak i obecnej w modyfikowanym bentonicie wpływa korzystnie na przedłużenie czasu trwałości żywic, nie pogarszając przy tym zbytnio ich reaktywności. Najlepsze rezultaty uzyskano w przypadku soli, które miały jeden podstawnik aromatyczny (najlepiej benzylowy), a pozostałe były podstawnikami alifatycznymi (układy z solą 21).
Słowa kluczowe: nienasycone żywice poliestrowe, modyfikacja, czwartorzędowe sole amoniowe, smektyty, czasy trwałości i żelowania
M. Oleksy, H. Galina (849.1 KB)
Tiksotropowe, nienasycone żywice poliestrowe o przedłużonej trwałości z zastosowaniem modyfikowanych smektytów