English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Kowalska

Termodynamiczne równania stanu polimerów a procesy przetwórcze

Polimery 2002, nr 3, 166


Streszczenie

Przedstawiono przegląd termodynamicznych równań stanu polimerów z punktu widzenia ich użyteczności w procesach przetwórczych. Równania te podzielono na teoretyczne oraz doświadczalne. Wśród tych pierwszych wyróżniono równanie Simhy—Somcynsky'ego (oparte na modelu komórkowym), równanie Isinga (wyprowadzone w odniesieniu do polimerów w stanie ciekłym z założeniem modelu sieci krystalicznej), równanie Pastine'a i Warfielda (wykorzystujące teorię łańcucha drgającego w sztywnym cylindrze) oraz równanie Whitakera-Griskey'a (oparte na teorii stanów odpowiadających sobie). Analizę równań doświadczalnych skoncentrowano na dwóch z nich, najczęściej wykorzystywanych w przetwórstwie tworzyw, mianowicie na równaniu Spencera-Gilmore'a oraz Taita. Omówiono także możliwości wykorzystania termodynamicznego równania stanu w przetwórstwie na przykładzie procesu wtryskiwania. Na wykresach p-v-T przedstawiono przebieg takich procesów w gnieździe formującym (również podczas wtryskiwania z dociskaniem). Oceniono możliwości zastosowania termodynamicznych równań stanu do opisu dużej liczby polimerów, różniących się właściwościami i stanami skupienia oraz występujących w szerokim zakresie ciśnienia i temperatury. Podkreślono fakt, że wiedza na temat zależności pomiędzy równaniem stanu a podstawami przetwórstwa tworzyw wielkocząsteczkowych jest wciąż niedostateczna.


Słowa kluczowe: termodynamiczne równanie stanu, równania teoretyczne i doświadczalne, proces wtryskiwania, zależność p-v-T
B. Kowalska (966.1 KB)
Termodynamiczne równania stanu polimerów a procesy przetwórcze