English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

I. Pełech, M. Kwiatkowska, A. Jędrzejewska, R. Pełech, I. Kowalczyk

Termiczne i mechaniczne właściwości kompozytów poliamid 12/modyfiko­wane­ nanorurki
węglowe otrzymanych in situ metodą polimeryzacji z otwarciem pierścienia (j.ang.)

Polimery 2017, nr 2, 101


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.101

Streszczenie
Określono właściwości kompozytów na osnowie poliamidu 12 (PA12), napełnionych niemodyfikowanymi lub modyfikowanymi nanorurkami węglowymi (CNTs), otrzymanych in situ w polimeryzacji z otwarciem pierścienia. Metoda ta, szeroko stosowana do wytwarzania kompozytów na osnowie termoplastów, daje możliwość uzyskania materiałów o względnie małej zawartości i jednorodnej dyspersji nanonapełniacza. Omówiono wpływ modyfikacji wielościennych nanorurek węglowych grupami hydroksylowymi lub aminowymi na strukturę fazową, właściwości termiczne, mechaniczne i barierowe osnowy poliamidowej oraz na stopień dyspersji nanocząstek w kompozycie. Wyniki badań potwierdziły wpływ dodatku 0,35 % mas. nanorurek na właściwości fizyczne PA12, przy czym korzyści wynikające z modyfikacji chemicznej obserwowano w wypadku temperatury przemian fazowych oraz wytrzymałości mechanicznej kompozytów, natomiast w odniesieniu do stabilności termooksydacyjnej i właściwości barierowych wpływ funkcjonalizacji był mniejszy.
Słowa kluczowe: kompozyty polimerowe, nanorurki węglowe, modyfikacja chemiczna, poliamid 12, polimeryzacja in situ
e-mail: magdalena.kwiatkowska@zut.edu.pl
I. Pełech, M. Kwiatkowska, A. Jędrzejewska, R. Pełech, I. Kowalczyk (972.1 KB)
Termiczne i mechaniczne właściwości kompozytów poliamid 12/modyfiko¬wane¬ nanorurki węglowe otrzymanych in situ metodą polimeryzacji z otwarciem pierścienia (j.ang.)