English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

H. Żakowska

Systemy recyklingu odpadów opakowaniowych — wybrane problemy prawno-organizacyjne

i ekonomiczne w Polsce

Polimery 2012, nr 9, 613


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.613

Streszczenie

W pracy podjęto próbę oceny polskiego systemu recyklingu na podstawie analizy mechanizmów całego łańcucha procesów oraz wielkości (uwzględniających przydatność do recyklingu) strumieni odpadów opakowaniowych pochodzących z różnych źródeł. Poddanie procesom recyklingu znacznej części masy odpadów opakowaniowych wytwarzanych w kraju jest możliwe wówczas, gdy prawidłowo funkcjonuje system organizacyjno-prawny, obejmujący następujące elementy: infrastrukturę do pozyskiwania odpadów, zaplecze techniczne do segregacji i sortowania, technologie recyklingu poszczególnych grup materiałowych, źródła finansowania, a także odpowiedni poziom świadomości społeczeństwa. Brak lub złe funkcjonowanie jednego elementu może spowodować znaczne pogorszenie sprawności działania całego systemu i nieosiągnięcie ustalonych prawnie poziomów recyklingu.


Słowa kluczowe: odpady opakowaniowe, źródła odpadów, wielkość strumienia odpadów opakowaniowych, systemy recyklingu


e-mail: ekopack@cobro.org.pl

H. Żakowska (137.9 KB)
Systemy recyklingu odpadów opakowaniowych — wybrane problemy prawno-organizacyjne i ekonomiczne w Polsce