English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Król, P. Chmielarz

Synteza kopolimerów poli(uretanowo-metakrylowych) z zastosowaniem makroinicjatora tetrafenyloetanouretanowego metodą polimeryzacji kontrolowanej ARGET ATRP

Polimery 2014, nr 4, 279


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.279

Streszczenie

Syntezowano kopolimery trójblokowe — poli(metakrylan metylu)-b-poliuretan-b-poli(metakrylan metylu), po raz pierwszy metodą ARGET ATRP, z wykorzystaniem, specjalnie w tym celu syntezowanego, makroinicjatora tetrafenyloetanouretanowego (TPE-PUR-TPE), jako produktu przejściowego reagującego z metakrylanem metylu (MMA) w obecności katalizatora — CuBr2 lub CuCl2, oraz N,N,N',N”,N”-pentametylodietylenotriaminy (PMDETA) lub 2,2'-bipirydyny (Bpy), pełniącej rolę czynnika kompleksującego. Stwierdzono, że zarówno ciężar cząsteczkowy powstającego kopolimeru w funkcji konwersji MMA, jak i wartość wyrażenia ln([M]0/[M]) w funkcji czasu polimeryzacji, liniowo rosną. Duże współczynniki korelacji liniowej badanych zależności potwierdzają przebieg procesu powstawania kopolimerów trójblokowych zgodny z mechanizmem polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu. Wyniki badań spektroskopowych (FT-IR, 1H i 13C NMR) i analiz termicznych (DSC i TGA) potwierdzają oczekiwaną strukturę chemiczną syntezowanego makroinicjatora i wytworzonych z jego udziałem kopolimerów poli(uretanowo-metakrylowych). Ponadto, badania właściwości powierzchniowych (chropowatości, kąta zwilżania, SEP) błon polimerowych wytworzonych z omawianych kopolimerów wskazują, poprzez zarejestrowany wzrost hydrofobowości, na obecność blokowych segmentów pochodzących od PMMA.


Słowa kluczowe: kopolimery poli(uretanowo-metakrylowe), mechanizm polimeryzacji ARGET ATRP, struktura chemiczna, swobodna energia powierzchniowa, morfologia powierzchni, właściwości termiczne

e-mail: pkrol@prz.edu.pl

P. Król, P. Chmielarz (491.6 KB)
Synteza kopolimerów poli(uretanowo-metakrylowych) z zastosowaniem makroinicjatora tetrafenyloetanouretanowego metodą polimeryzacji kontrolowanej ARGET ATRP