English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Bratychak, O. Iatsyshyn, P. Bruzdziak, J. Namiesnik, O. Shyshchak

Synteza i właściwości karboksylowej pochodnej monometakrylanu Epidianu 6 (j.ang.)

Polimery 2016, nr 11-12, 766


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.766

Streszczenie
Na bazie żywicy epoksydowej Epidian 6 w temp. 313, 323 oraz 333 K w obecności 4-dimetyloaminopirydyny, 1,4-diazobicyklo[2.2.2]oktanu oraz chlorku benzylotriamoniowego otrzymywano oligomery zawierające grupy karboksylowe i metakrylowe. Zbadano wpływ ilości i rodzaju użytego katalizatora, rozpuszczalnika oraz temperatury procesu na szybkość reakcji monometakrylanu Epidianu6 z kwasem adypinowym. Zsyntetyzowany oligomer charakteryzowano metodami chemicznymi i na podstawie analizy FT-IR. Przebieg procesu formowania cienkich warstw (błon) badano za pomocą spektroskopii w podczerwieni. Uzyskany produkt może być wykorzystany jako aktywny dodatek do mieszanin epoksydowo-oligoestrowych wytwarzanych z żywicy Epidian 5.
Słowa kluczowe: żywica epoksydowa, kwas adypinowy, grupa karboksylowa, grupa metakrylowa, sieciowanie, frakcja żelowa, spektroskopia IR
e-mail: mbratych@polynet.lviv.ua
M. Bratychak, O. Iatsyshyn, P. Bruzdziak, J. Namiesnik, O. Shyshchak (733.4 KB)
Synteza i właściwości karboksylowej pochodnej monometakrylanu Epidianu 6 (j.ang.)