English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Mossety-Leszczak, H. Galina, M. Włodarska

Synteza i sieciowanie nowych ciekłokrystalicznych monomerów epoksydowych

Polimery 2003, nr 7-8, 511


Streszczenie

Na podstawie danych z literatury scharakteryzowano budowę, typy i właściwości polimerów ciekłokrystalicznych. Przedmiotem badań własnych była dwuetapowa synteza czterech nowych ciekłokrystalicznych monomerów epoksydowych w wyniku estryfikacji 4 różnych difenoli o sztywnej budowie kwasem pent-4-enowym i następnego epoksydowania otrzymanych nienasyconych estrów za pomocą kwasu m-chloronadbenzoesowego, a także scharakteryzowanie metodami DSC, WAXS i mikroskopii polaryzacyjnej przebiegu sieciowania tych monomerów trzema różnymi diaminami aromatycznymi oraz budowy utworzonych usieciowanych produktów. Szczegółowo omówiono wyniki dotyczące sieciowania bis[4-(4,5-epoksypentanoiloksy)benzoesanu p-fenylenu (MU2) p-fenylenodiaminą (PDA), 4,4'-diaminodifenylometanem (DDM) i 4,4'-oksyfenylenodiaminą (DDE). Stwierdzono, że w wyniku prowadzonego w temperaturze istnienia mezofazy procesu sieciowania mezogenicznych monomerów diepoksydowych porządek ciekłokrystaliczny pozostaje w znacznej mierze zachowany.


Słowa kluczowe: ciekłokrystaliczne monomery epoksydowe, sieciowanie aminami, charakterystyka produktów

B. Mossety-Leszczak, H. Galina, M. Włodarska (1.52 MB)
Synteza i sieciowanie nowych ciekłokrystalicznych monomerów epoksydowych