English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

I. Kaya, Ş. Keskin

Synteza i charakterystyka multifunkcjonalnych polifenoli otrzymywanych z dihydroksyfenylenowych zasad Schiffa (j. ang.)

Polimery 2013, nr 11-12, 883


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.883

Streszczenie

W reakcji kondensacji 1,4-diaminobenzenu, 1,5-diaminonaftalenu lub 1,4-diamino-2,6-dichlorobenzenu z 2,4-dihydroksybenzaldehydem syntezowano zasady Schiffa. Otrzymane związki poddano polikondensacji utleniającej z udziałem podchloranu(I) sodu lub powietrza jako czynników utleniających, uzyskując pochodne polifenolowe. Optymalizowano warunki polikondensacji prowadząc reakcję w różnych: czasie i temperaturze. Strukturę otrzymanych pochodnych potwierdzono metodami FT-IR, UV-Vis, 1H NMR i 13C NMR. Właściwości termiczne wytworzonych monomerów i odpowiadających im polimerów określano za pomocą technik TG-DTA, DSC oraz DMA. Oceniano też zdolność do fluorescencji otrzymanych związków rozpuszczonych w DMF. Przeprowadzono pomiary metodą woltametrii cyklicznej wyznaczając właściwości elektrochemiczne. Za pomocą chromatografii żelowej określano liczbowo średni i wagowo średni ciężar cząsteczkowy wytworzonych związków oraz stopień polidyspersji.


Słowa kluczowe: poliimidy, polikondensacja utleniająca, optymalne warunki reakcji


e-mail: kayaismet@hotmail.com

I. Kaya, Ş. Keskin (816.2 KB)
— Synteza i charakterystyka multifunkcjonalnych polifenoli otrzymywanych z dihydroksyfenylenowych zasad Schiffa (j. ang.)