English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Michalski, G. Łapienis


Synteza i charakterystyka gwiaździstych poli(l-laktydów) o dużych masach molowych (j. ang.)
Polimery 2018, nr 7-8, 488

DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.7.2

Streszczenie

Przedstawiono syntezę liniowych i 6-ramiennych gwiaździstych poli(l-laktydów)(PLLA) o dużych masach molowych. Polimeryzację z otwarciem pierścienia (ROP) l-laktydu(l-LA) inicjowaną dipentaerytrytem oraz alkoholem benzylowym prowadzono w temperaturze130 °C ­wobec Sn(Oct)2 jako katalizatora. Otrzymane PLLA scharakteryzowano za pomocą SEC (chromatografia żelowa), 1HNMR (spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego), DSC (różnicowa kalorymetria skaningowa) i TGA (analiza termograwimetryczna). Strukturę otrzymanych polimerów gwiaździstych potwierdzono przez porównanie wyznaczonych w SEC promieni bezwładności (Rg) dla gwiaździstych iliniowych makrocząsteczek. Właściwości termiczne PLLA przedstawiono dla szerokiego zakresu mas molowych. Dodatkowo potwierdzono, że stabilizator Irganox ma wpływ na stabilność termiczną PLLA.


Słowa kluczowe: poli(l-laktyd), stabilizacja, DSC, NMR, właściwości termiczne

e-mail: lapienis@cbmm.lodz.pl

A. Michalski, G. Łapienis (610.4 KB)
Synteza i charakterystyka gwiaździstych poli(L-laktydów) o dużych masach molowych