English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Affek, M. Dębowski, Z. Florjańczyk

Synteza funkcjonalizowanych karboksyalumoksanów jako napełniaczy

nanokompozytów polimerowych

Polimery 2003, nr 7-8, 528


Streszczenie

Do syntezy alumoksanów zawierających różne grupy funkcyjne wykorzystano reakcje bemitu z kwasami karboksylowymi lub bezwodnikami. Przebieg tych reakcji (z kwasem akrylowym, metakrylowym lub mlekowym oraz bezwodnikiem maleinowym lub bursztynowym) śledzono metodą FT-IR i 13C NMR. W reakcjach bemitu z kwasem metakrylowym powstają karboksyalumoksany (KAO), które można wykorzystać jako reaktywne napełniacze w kopolimeryzacji rodnikowej. Akryloalumoksan modyfikowany resztami kwasu laurylowego (w ilości 30–80%) kopolimeryzowano ze styrenem, otrzymując napełniacze lipofilowe zdolne do dalszej kopolimeryzacji z monomerami winylowymi. W reakcjach bemitu z kwasem mlekowym powstają nanocząstki o wymiarach do 200 nm. Wymiary tych cząstek oraz rozkład wymiarów można kontrolować warunkami prowadzenia procesu. KAO otrzymane z bemitu i bezwodnika maleinowego lub bursztynowego zawierają wolne grupy karboksylowe, które mogą być aktywne w procesach polikondensacji.


Słowa kluczowe: bemit, kwasy karboksylowe, karboksyalumoksany, reaktywne napełniacze, polimery hybrydowe
M. Affek, M. Dębowski, Z. Florjańczyk (804.4 KB)
Synteza funkcjonalizowanych karboksyalumoksanów jako napełniaczy nanokompozytów polimerowych