English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

N. Alvarado, L. Alegría, C. Sandoval, L. Gargallo, A. Leiva, D. Radic

Synteza, charakterystyka i symulacje metodą dynamiki molekularnej
dendrymerycznych poli(metakrylanów 3,5-diftalimidoalkilofenylu) (j.ang.)

Polimery 2016, nr 1, 10


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.010

Streszczenie

Zsyntezowano dendrymeryczne metakrylany zawierające ugrupowania 3,5-diftalimidoalkilofenylowe (z etylowymi, propylowymi lub butylowymi grupami dystansującymi), a następnie monomery te poddano polimeryzacji rodnikowej. Do określenia struktury wyjściowych monomerów oraz otrzymanych polimerów zastosowano spektroskopię w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR) i metody magnetycznego rezonansu jądrowego (1H NMR i 13C NMR). Oznaczono również masę cząsteczkową polimerów metodą wielokątowego rozpraszania światła (MALS). Symulacje metodą dynamiki molekularnej pozwoliły na wyznaczenie konformacyjnych promieni bezwładności (Rg), a także odległości między końcami łańcucha (ree). Zaobserwowano różne układy przestrzenne, których rodzaj zależał od wielkości grupy dystansującej.
Słowa kluczowe: poli(metakrylan ftalimidoalkylu), polimery dendrymeryczne, grupy dystansujące, symulacja metodą dynamiki molekularnej, promień bezwładności, odległość między końcami łańcucha
e-mail: dradic@puc.cl
N. Alvarado, L. Alegría, C. Sandoval, L. Gargallo, A. Leiva, D. Radic (655.5 KB)
Synteza, charakterystyka i symulacje metodą dynamiki molekularnej dendrymerycznych poli(metakrylanów 3,5-diftalimidoalkilofenylu) (j. ang.)