English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A.U.G. Gabbas, M.B. Hj Ahmad, N. Zainuddin, N.A. Ibrahim

Synteza, charakterystyka i polimeryzacja termiczna
nowych monomerów 3,4-dihydro-2H-1,3-naftoksazynowych (j.ang.)

Polimery 2017, nr 2, 86


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.086

Streszczenie
Za pomocą zmodyfikowanej trójetapowej syntezy, w której do reakcji zamknięcia pierścienia zastosowano bromek metylenu, otrzymano dwa nowe monomery 1,3-naftoksazyny (M-A i M-B). Kondensacja 2-hydroksy-1-naftaldehydu z 1,6-heksametylenodiaminą lub 1,4-fenylenodiaminą pozwala na wytworzenie związków iminowych, które następnie przez redukcję NaBH4 w metanolu są przekształcane w 2-hydroksynaftylaminy. Reakcja zamknięcia pierścienia pomiędzy 2-hydroksynaftylaminą i bromkiem metylenu prowadzi do utworzenia z dobrymi wydajnościami monomerów 1,3-naftoksazyny M-A i M-B. Struktury zsyntetyzowanych monomerów potwierdzono stosując różne techniki spektroskopowe, spektroskopię masową oraz analizę elementarną. Polimeryzację termiczną monomerów badano za pomącą spektroskopii w podczerwieni z transformatą Fouriera (FT-IR) i różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC). Oba monomery 1,3-naftoksazyny uległy polimeryzacji z otwarciem pierścienia dając odpowiednie polinaftoksazyny [P(M-A) i P(M-B)]. Za pomocą analizy termograwimetrycznej (TGA) zbadano stabilność termiczną otrzymanych polinaftoksazyn.
Słowa kluczowe: 1,3-naftoksazyna, polinaftoksazyna, polimeryzacja termiczna, właściwości termiczne
e-mail: abduusmangbs@gmail.com
A.U.G. Gabbas, M.B. Hj Ahmad, N. Zainuddin, N.A. Ibrahim (590.6 KB)
Synteza, charakterystyka i polimeryzacja termiczna nowych monomerów 3,4-dihydro-2H-1,3-naftoksazynowych (j.ang.)