English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Pochwała, M. Białek, A. Franczyk, K. Czaja, B. Marciniec

Synteza bimetalicznego silseskwioksanowego kompleksu tytanu(IV) i jego polimerycznego
odpowiednika oraz ich właściwości katalityczne w polimeryzacji olefin

Polimery 2016, nr 9, 591


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.591

Streszczenie
Zsyntetyzowano, a następnie scharakteryzowano dwa tytanosilseskwioksany: nowy, nieznany dotąd z literatury, tetrachloroditytanosilseskwioksan (2) i jego polimeryczny odpowiednik (3). Zbadano właściwości katalityczne otrzymanych związków w polimeryzacji etylenu i 1-oktenu. Obydwa prekatalizatory, po aktywacji za pomocą Et2AlCl lub EtAlCl2, katalizują polimeryzację etylenu do polietylenu (PE) o małej masie molowej, która zmniejsza się zarówno ze wzrostem temperatury reakcji, jak i stosunku molowego Al:Ti. Kompleks (2) w połączeniu z metyloaluminoksanem lub związkami boru jest także aktywny w polimeryzacji 1-oktenu.
Słowa kluczowe: polimeryzacja Zieglera-Natty, polietylen, poli(1-okten), mikrostruktura, kompleks tytanu, silseskwioksan
e-mail: marzena.bialek@uni.opole.pl
M. Pochwała, M. Białek, A. Franczyk, K. Czaja, B. Marciniec (1.14 MB)
Synteza bimetalicznego silseskwioksanowego kompleksu tytanu(IV) i jego polimerycznego odpowiednika oraz ich właściwości katalityczne w polimeryzacji olefin