English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

F.-Z. Li, Z.-L. Lu, Z.-H. Yang, K. Qi

Symulacja energii oddziaływań powierzchni materiałów ceramicznych

z żywicą epoksydową (j. ang.)

Polimery 2015, nr 7-8, 468


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.468

Streszczenie

Testowano nową metodę obliczania energii oddziaływań powierzchni cząstek ceramicznych zżywicą epoksydową. Obliczenia wykonywano korzystając zoprogramowania Material Studio. Szczegółowe symulacje prowadzono metodą dynamiki molekularnej (MD) za pomocą modułu Amorphous Cell, tworząc modele powierzchni polimeru (żywicy epoksydowej) imateriału ceramicznego (Al2O3, SiO2 lub SiC). Otrzymane modele posłużyły do obliczeń właściwości oraz energii oddziaływań powierzchni badanych materiałów. Uzyskano dobrą zgodność wyników symulacji zdanymi doświadczalnymi, co potwierdziło możliwość zastosowania opisanej metody symulacji do teoretycznej oceny oddziaływania różnych napełniaczy ceramicznych zmatrycą polimerową.
Słowa kluczowe: żywica epoksydowa, symulacja, energia oddziaływań, materiał ceramiczny
e-mail: lfz1010@sohu.com
F.-Z. Li, Z.-L. Lu, Z.-H. Yang, K. Qi (559.3 KB)
Symulacja energii oddziaływań powierzchni materiałów ceramicznych z żywicą epoksydową