English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. M. Nedorezova, V. I. Tsvetkova, A. M. Aladyshev, D. V. Savinov, I. L. Dubnikova, V. A. Optov, D. A. Lemenovskii

Stereospecyficzna polimeryzacja polipropylenu w masie na katalizatorach ansa-cyrkonocenowych

Polimery 2000, nr 5, 333


Streszczenie

Zbadano polimeryzację propylenu w masie na czterech katalizatorach ansa-cyrkonocenowych: Me2SiInd2ZrCl2 (1), Me2Si(4-Ph-2-Et-Ind)2ZrCl2 (2) (rac:mezo = 1:2), Ph2C(CpFlu)-ZrCl2 (3) i Me2C(3-Me-CpFlu)ZrCl2 (4), które odznaczały się różnymi symetriami (C1, C2, Cs). Związki te po reakcji z nadmiarem metyloaluminoksanu (MAO) lub triizobutyloglinu (TIBA) tworzyły układy bardzo aktywne, katalizujące polimeryzację propylenu do PP o rozmaitej strukturze, zależnej od budowy związku metalocenowego. Katalizatory 1 i 2 prowadziły do polimeru izotaktycznego (IPP), katalizator 3 – do syndiotaktycznego (SPP), a katalizator 4 do hemiizotaktycznego (hemiizo-PP). Hemiizo-PP miał strukturę podobną do struktury amorficznego PP i nie wykazywał ostrej temperatury topnienia. Zbadano wpływ sposobu wytwarzania układów katalitycznych na ich aktywność oraz na ciężar cząsteczkowy i stereoregularność otrzymywanego PP. Wyznaczono parametry kinetyczne procesu, tj. czas insercji cząsteczki propylenu (0,001–0,0001 s) oraz czas powstawania makrocząsteczki PP (3–6 s), i na tej podstawie obliczono minimalny stopień polimeryzacji PP. Określono energię aktywacji polimeryzacji propylenu w masie w obecności badanych czterech układów ansa-cyrkonocen/MAO.
Słowa kluczowe: propylen, polimeryzacja, ansa-cyrkonoceny, izotaktyczny, syndiotaktyczny i hemiizotaktyczny polipropylen, ciężar cząsteczkowy PP, aktywność katalityczna
P. M. Nedorezova, V. I. Tsvetkova, A. M. Aladyshev, D. V. Savinov, I. L. Dubnikova, V. A. Optov, D. A. Lemenovskii (490 KB)
Stereospecyficzna polimeryzacja polipropylenu w masie na katalizatorach ansa-cyrkonocenowych