English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

D. Kuśmierczyk, J. Turło, P. Podsadni, K. Małkiewicz

Stabilność chemiczna klejów ortodontycznych opartych na sieci polimerowej w zależności od temperatury
środowiska zewnętrznego (j. ang.)

Polimery 2019, nr 2, 111


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.2.4

Streszczenie

Oceniano stabilność chemiczną czterech światłoutwardzalnych klejów ortodontycznych: Contec LC, Transbond XT, Transbond Plus oraz Resilience w warunkach zmiennych wartości temperatury środowiska zewnętrznego. Spolimeryzowane próbki klejów poddawano działaniu roztworów buforu fosforanowo-cytrynianowego na bazie wody o czystości HPLC o pH 7 i temperaturze 20, 36 i 50 °C. Po upływie 1 h, 24 h i 7 dni inkubacji próbek uzyskane eluaty analizowano metodą chromatografii cieczowej wysokociśnieniowej HPLC, która potwierdziła obecność monomeru dimetakrylanu glikolu trietylenowego (TEGDMA) w roztworach otrzymanych po inkubacji próbek materiałów Contec LC, Resilience i Transbond XT. W eluatach uzyskanych z kleju Resilience wykryto ponadto obecność monomeru dimetakrylanu glikolu etylenowego (EGDMA). Eluaty otrzymane po inkubacji systemu adhezyjnego Transbond Plus były wolne od poszukiwanych substancji. Największe stężenia monomeru TEGDMA były w eluatach uzyskanych po 1 h inkubacji, a najmniejsze po 7 dniach przechowywania próbek klejów ortodontycznych, niezależnie od temperatury buforu fosforanowo-cytrynianowego. Wykazano też istnienie istotnych statystycznie różnic stężeń oznaczonych monomerów w zależności od badanego systemu adhezyjnego. Zaobserwowano, że wzrost temperatury otoczenia może wywierać niekorzystny wpływ także na tempo degradacji klejów ortodontycznych opartych na matrycy polimerowej.


Słowa kluczowe: ortodontyczne systemy adhezyjne, HPLC, stabilność chemiczna, monomery, temperatura

D. Kuśmierczyk, J. Turło, P. Podsadni, K. Małkiewicz (396.8 KB)
Stabilność chemiczna klejów ortodontycznych opartych na sieci polimerowej w zależności od temperatury środowiska zewnętrznego (j. ang.)